วิชาที่สอน

หน่วยการเรียนรู้ (สาระเพิ่มเติม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ รหัส ง20251 เวลา 40 ชั่วโมง
————————————————————————————–

1.ความรู้ทั่วไปเรื่องห้องสมุด
-เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และใช้บริการห้องสมุดเพื่อการศึกษาและค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
1.ความหมายของห้องสมุด
2.วัตถุประสงค์และประโยชน์ของห้องสมุด
3.ประเภทของห้องสมุด
4.บริการของห้องสมุด
5.กิจกรรมของห้องสมุด
2.มารยาทและระเบียบการใช้ห้องสมุด
-ปฏิบัติตนตามระเบียบและมีมารยาทในการใช้ห้องสมุด
1.มารยาทการใช้ห้องสมุด
2.ระเบียบการใช้ห้องสมุด
3.ทรัพยากรสารสนเทศ
-รู้จักและใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดอย่างเหมาะสม
1.ทรัพยากรสารสนเทศ
-ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
-ส่วนต่าง ๆ ของ หนังสือ
-วารสาร หนังสือพิมพ์
2.การใช้หนังสืออ้างอิง
-ความหมายและประโยชน์ของหนังสืออ้างอิง
-ประเภทของหนังสืออ้างอิง
3.ระบบการจัดเก็บและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
-ระบบการจัดหมวดหมู่
-การระวังรักษาหนังสือ
-การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
4.เครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
-รู้จักและใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากสื่อต่าง ๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
1.เครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
-บัตรต่าง ๆ
-โปรแกรมสืบค้นข้อมูล
-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเตอร์เน็ต)
-การใช้อินเตอร์เน็ต
2.ความหมาย และประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
3.วิธีการสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5.การอ่านหนังสือ การบันทึกการอ่านและการเลือกใช้สารสนเทศ
-รักการอ่าน รักการเขียนและการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
1.การอ่านหนังสือ
-จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการอ่าน
-คุณสมบัติของนักอ่านที่ดี
-การอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ
-เทคนิคการอ่านหนังสือให้เร็วและให้ได้ใจความ
-การสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
2.การบันทึกข้อมูลจากการอ่าน
-ความหมายและวิธีการทำบรรณนิทัศน์
-การเขียนบรรณานุกรม
3.การเขียนรายงานและนำเสนอข้อมูล
-วิธีการนำเสนอข้อมูล
-การนำเสนอด้วยวาจา
-การเขียนรายงานการค้นคว้า
6.นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและเป็นความรู้พื้นฐานการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: